ได้เวลาคิดต่างเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายของคุณ

ทุกวันนี้องค์กรธุรกิจขนาดกลางมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ใช้แอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ อย่างน้อยหนึ่งแอพพลิเคชั่น และองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนมาก ต่างคาดการณ์ว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐาน ในการจัดการธุรกิจของตน จะต้องเป็นคลาวด์ ดังนั้น Cloud-managed networking ที่มักจะให้บริการในรูปแบบของ "as-a-service" จึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว

อ่านภาพรวมของโซลูชั่นระบบเครือข่ายบนคลาวด์ (English)